• 18
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 5,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Զարգացրու՛ տնտեսությունդ լավագույն պայմաններով


 Անգրավ գյուղատնտեսական ծրագրային վարկեր 

Վարկի գումարի սահմանաչափ 301,000-1,500,000 ՀՀ դրամ / կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար                                   1,500,001-5,000,000 ՀՀ դրամ / կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Անվանական տոկոսադրույքը
 • ՀՀ դրամով 12.5%
 • ԱՄՆ դոլարով 11%
 • ՀՀ դրամով 12.5%
 • ԱՄՆ դոլարով 11%
Փաստացի տոկոսադրույքը
 • ՀՀ դրամով 13.80%
 • ԱՄՆ դոլարով 12.12%
 • ՀՀ դրամով 13.80%
 • ԱՄՆ դոլարով 12.12%

Վարկի տրամադրման վճար

(միանվագ)

0.70% 0.70%
Արտոնյալ ժամկետ  մինչև 18 ամիս  մինչև 18 ամիս
Վարկի ժամկետ

Մինչև 24 ամիս -Շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով

Մինչև 84 ամիս-Հիմնական միջոցների համալրման նպատակով (Շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման մասը կազմում է 20% և պակաս )
 

Վարկի ամսական սպասարկման վճար   Չի կիրառվում 
Ապահովվածություն Չի պահանջվում

Առանց տնտեսության վերլուծության

 Մինչև 2.5 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ 1 երաշխավոր, որի դեպքում տնտեսության վերլուծություն չի իրականացվում:

2.5 մլն ՀՀ դրամից կամ համարժեք ԱՄՆ դոլարից ավել դեպքում՝ 2 երաշխավոր, որի դեպքում կատարվում է տնտեսության վերլուծություն

Վարկառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ  Վարկարժանության գնահատականը (ՖԱՅԿՈ սքոր) առնվազն 526 է:

Ունի առնվազն 6 ամիս սպասարկած վարկ (գյուղատնտեսական, բիզնես , հիփոթեք կամ 1 մլն դրամը (համարժեք դոլարը) գերազանցող այլ վարկ)
Դրական վարկային պատմություն՝
-վարկառուն չունի գործող ժամկետանց վարկեր, կամ անմիջական երաշխավորություններ,
-վերջին 12 ամիսների ընթացքում հաճախորդի սպասարկած վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարային քանակը չի գերազանցում 36֊ը, կամ անընդմեջ ժամկետանց օրերի քանակը՝ 15֊ը։
Ընտանիքի անդամներից մեկը (կին/ամուսին, մայր, հայր, քույր, եղբայր, չափահաս երեխաներ, որոնց հետ վարկառուն վարում է միևնույն տնտեսությունը) կամ վարկառուն պետք է հանդիսանա անշարժ գույքի սեփականատեր:
Անգրավ վարկերի (ներառյալ առաջարկվող նոր վարկը) հանրագումարը չի գերազանցում 8,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը:

Երաշխավորի  նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ  երաշխավորի պահանջ չկա Դրական վարկային պատմություն՝

- չունի գործող ժամկետանց վարկեր, կամ անմիջական երաշխավորություններ,
-վերջին 12 ամիսների ընթացքում սպասարկած վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարային քանակը չի գերազանցում 36֊ը, կամ անընդմեջ ժամկետանց օրերի քանակը՝ 15֊ը։
--ունի (են) կայուն եկամուտ, կամ սեփականության իրավունքով պատկանող գույք (երկու և ավելի երաշխավորի դեպքում առանձին գույքեր)

Վարկի նպատակ Գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն՝ շրջանառու և հիմնական միջոցների համալրում, կապիտալ ներդրումներ
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Մատչելի պայմաններով