• 60
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 5,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1500
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Վարկի նպատակը՝

 • Շրջանառու միջոցների ձեռքբերում,
 • Հիմնական միջոցների ձեռքբերում,
 • Գործառնական ծախսերի կատարում,
 • Ձեռնարկատիրական (բիզնես) գործունեության հետ կապված նպատակներ
 • Բիզնեսի ընդլայնում և ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորում
 • Կրեդիտորական պարտքի (փոխառության) մարում

 

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի սահմանաչափը

300,000- 2,500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար 2,500,001-5,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման կարգը

անկանխիկ անկանխիկ 

Տարեկան տոկոսադրույքը

 • ՀՀ դրամով 16%
 • ԱՄՆ դոլարով 13%
 • ՀՀ դրամով 15%
 • ԱՄՆ դոլարով 12%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

 • ՀՀ դրամով 31.86%
 • ԱՄՆ դոլարով 28.05%
 • ՀՀ դրամով 30.59%
 • ԱՄՆ դոլարով 28.10%

Տրամադրման ժամկետը

3-36 ամիս 12-60 ամիս  

Արտոնյալ ժամկետ

չի նախատեսվում մինչև 3 ամիս

Ապահովվածություն

Չի պահանջվում


Հիմնադիրը (10% ից ավել մասնաբաժին ունեցող համահիմնադիրները) ինքնաշխատ պետք է հանդես գա որպես երաշխավոր, որի վրա չի տարածվում Ընկերության կողմից հաստատված երաշխավորի պահանջները:


Մինչև 6 ամիս վարկային պատմություն ունեցող կամ վարկային պատմություն չունեցող վարկառուի դեպքում վարկի առավելագույն գումարը կարող է կազմել 350,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար՝ մինչև 18 ամիս ժամկետով

1 երաշխավոր
(բացի հիմնադրից/ներից), որն ունի կայուն եկամուտ՝ աշխատավարձ կամ իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող գույք)

Տոկոսագումարների վճարումը

ամենամսյա ամենամսյա

Վարկի գումարի մարումները

անուիտետային անուիտետային

Վարկի սպասարկման վճար/ամսական

1% վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ 1% վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

0% 0%
Վարկի հաստատումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Առանց գրավի