• 1,5
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 80,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1500
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Վարկատեսակը տրամադրվում է բիզնեսի կարճաժամկետ խնդիրների լուծման նպատակով և միայն արդեն իսկ գործող վարկի հիման վրա: Ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանառու միջոցների համալրման, ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացիկ ծախսերի իրականացման, որոնք անհրաժեշտ են իրականացնել կարճ ժամկետներում: Վարկի տարամադրում առանց վերլուծության՝ այլ ֆինանսական կազմակերպությունում գործող անշարժ գույքի գրավով վարկի մինչև 20%-ի չափով:

 


Դիմումի ընդունում առցանց/Կազմակերպության գրասենյակ
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումարը

400,000-50,000,000 ՀՀ դրամ կամ 800-120,000 ԱՄՆ դոլար

50,000,001-80,000,000 կամ 120,001-200,000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի ժամկետը մինչև 45 օր
Տարեկան տոկոսադրույքը ՀՀ դրամ՝ 22%, 24%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ԱՄՆ դոլար՝ 16%, 18%
Վարկի ապահովվածություն

Իրավաբանական անձանց վարկավորման դեպքում՝ առնվազն ընկերության 10% և ավել փայամասնություն ունեցող մասնակիցների/բաժնետերերի և տնօրենի երաշխավորությունը

Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում՝ գրանցված եկամուտ ունեցող առնվազն 1 երաշխավոր, որն ունի դրական վարկային պատմություն

Վարկի մարում Հիմնական գումարը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարները ամենամսյա
Միանվագ տրամադրման միջնորդավճար չի կիրառվում
Ամսական սպասարկման վճար 1.5% վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ
Տույժեր տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,13%

Վարկի տրամադրումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Պահանջվողփաստաթղթեր 1.    Իրավասու մարմնի որոշում կամ քաղվածք որոշումից՝ վարկ ստանալու վերաբերյալ,
2.    Պետական ռեգիստրի վկայականը (բոլոր ներդիրներով)
3.    Կանոնադրություն (հետագա բոլոր փոփոխություններով);
4.    Հարկային կոդ /պատճեն/, ՀՎՀՀ
5.    Արտոնագրեր  /պատճեն/
6.    Հիմնադիրների և տնօրենի անձնագրերի պատճեները
      Այլ անհարժեշտ փաստաթղթեր վարկային մասնագետի պահանջով
Փաստաթղթերի նախնական ներկայացում կարող եք ուղարկել նաև [email protected]
Հաճախորդի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով վերջին 12 ամսվա ընթացքում ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցում 36 օրացուցային օրը և/կամ, սպասարկված կամ սպասարկվող վարկի պարտավորությունների կատարման գծով (առկայության դեպում) վերջին 12 ամսվա ընթացում միանվագ ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցի 15 օրացուցային օրը,

Վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ հաճախորդի՝ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկ(եր)ի մարման ժամկետը պետք է լինի առնվազն 12 ամիս
Այլ պայմաններ

Դիմում ներկայացնելու օրվա դրությամբ հաճախոդի գործող վարկ(եր)ի մարման ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս քան 12 ամիս

1.    Իրավասու մարմնի որոշում կամ քաղվածք որոշումից՝ վարկ ստանալու վերաբերյալ,
2.    Պետական ռեգիստրի վկայականը (բոլոր ներդիրներով)
3.    Կանոնադրություն (հետագա բոլոր փոփոխություններով);
4.    Հարկային կոդ /պատճեն/, ՀՎՀՀ
5.    Արտոնագրեր  /պատճեն/
6.    Հիմնադիրների և տնօրենի անձնագրերի պատճեները
      Այլ անհարժեշտ փաստաթղթեր վարկային մասնագետի պահանջով

Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Լավագույն առաջարկը