• 120-240
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 2-60մլն
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 3000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Գլոբալ Կրեդիտն առաջարկում է արագ, հարմար և ամենակարևորը՝ օնլայն հիփոթեք: Վարկավորման համար կարող եք դիմել CASHME.AM հարաջակի միջոցով:


Վարկի նպատակը
 • բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում
 • բնակելի անշարժ գուքի կառուցապատում
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
 Վարկավորման տարածաշրջանը  ք.ԵրևաՆ և հարակից մարզեր
 Վարկի արժույթը  ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը
 •  120 – 240 ամիս բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում
 • 60-180 ամիս անշարժ գույքի վերանորոգման և կառուցապատման դեպքում
 Տարեկան տոկոսադրույքը
 •  բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում` 11-13%
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման/կառուցապատման դեպքում`11-14%
*Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
 • Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում՝ 11.79-15.93%

 • Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում ՝ 11.92- 18.64%
 • Բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատում՝ 11.86- 18.64%
 Կանխավճար (նվազագույնը) բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում՝ 30%, լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 10%
Վարկի նվազագույն գումարը 2 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումարը
 • բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում` 35 000 000 ՀՀ դրամ
 • վերանորոգում՝ մինչև 15 000 000 ՀՀ դրամ
 • կառուցապատում՝ մինչև 25 000 000 ՀՀ դրամ
 Վարկ / Գրավի արժեք սահմանային հարաբերակցությունը
 •  բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում՝ 70%, լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 90%
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում՝ 50%
 • բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատում՝ 70% (ներառում է լրացուցիչ գույքը)
 Վարկի և տոկոսի վճարում  ամսական հավասարաչափ մարումների ժամանակացույց
 Տույժեր, տուգանքներ Պայմանագրի կնքման օրվա դրությամ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային 
տարեկան դրույքի կրկնապատիկիչափով, Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,13%
 Վաղաժամկետ մարման տույժ  առաջին 1 տարվա ընթացքում վարկի 10%-ից ավել վճարվող գումարի 0.6% չափով
 Հայտի ուսումնասիրության վճար  5 000 ՀՀ դրամ
 Վարկի սպասարկման վճար  վարկի գումարի 0.7% չափով, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ
 Որոշման կայացում  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 Վարկի ձևակերպում  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 Անհրաժեշտ պայմաններ
 •  գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատում՝ անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից
 • գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի տարեկան ապահովագրում ֆիզիկական վնասից՝ վարկի գումարի  նկատմամբ տարեկան 0.2-0.22% դրույքով
 • վարկառուի դժբախտ դեպքերից տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի արժեքից տարեկան 0.2- 0.22% դրույքով

* - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

ՁԵՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԱՆՎՃԱՐ Է

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


Անրաժեշտ փաստաթղթեր անշարժ գույք ձեռք բերելու նպատակով վարկավորման դեպքում

Բնակելիանշարժգույքըվաճառողի/ներիկողմից

 • անձնագիր իր պատճենով (2 օրինակից) 
 • վաճառողի/ների ամուսնության/ամուսնալուծության վկայականն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • բնակելի անշարժ գույքի այլ սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերն իրենց պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • տեղեկանք բնակելի անշարժ գույքի վաճառքի պահին տվյալ տարածքում գրանցված/հաշվառված անձանց վերաբերյալ (իր պատճենով՝ անհրաժեշտության դեպքում)
 • բնակելի անշարժ գույքի հասցեում գրանցված անձանց անձնագրերն իրենց պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (սեփականության վկայական և այլն)
 • բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձեռք բերման հիմքը պատճեով (որոշում, պայմանագիր և այլն)
 • տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումից բնակելի անշարժ գույքի առարկայի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք), բանկային հաշվեհամար

Վարկառուիևհամավարկառուի/ների (առկայությանդեպքում) կողմից

 • դիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ
 • անձնագիրն ու սոցիալական քարտն իր պատճենով (2 օրինակից) 
 • տեղեկանք բնակության վայրից
 • տեղեկանքներ եկամուտների վերաբերյալ (սահմանված տեղեկանք աշխավայրից աշխատավարձի չափի նշմամբ, այլ տեղեկանքներ և այլն, որոնք հավաստում են եկամուտների մեծությունը)
 • ամուսնության/ամուսնալուծության վկայականն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • ամուսնու անձնագիրն իր պատճենով (2 օրինակից)
 • երեխաների առկայության դեպքում երեխաների անձնագրերն իրենց պատճեով
 • աշխատանքային գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)
 • աշխատանքային պայմանագրի պատճեն


Անրաժեշտ փաստաթղթեր վերանորոգման նպատակով վարկավորման դեպքում

Վարկառուիևհամավարկառուի/ների (առկայությանդեպքում) կողմից

 • դիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ
 • անձնագիրն ու սոցիալական քարտն իր պատճենով (2 օրինակից) 
 • աշխատանքային գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)
 • աշխատանքային պայմանագրի պատճեն
 • տեղեկանք բնակության վայրից
 • տեղեկանքներ եկամուտների վերաբերյալ (սահմանված տեղեկանք աշխավայրից աշխատավարձի չափի նշմամբ, այլ տեղեկանքներ և այլն, որոնք հավաստում են եկամուտների մեծությունը)
 • ամուսնության/ամուսնալուծության վկայականն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • ամուսնու անձնագիրն իր պատճենով (2 օրինակից)
 • երեխաների առկայության դեպքում երեխաների անձնագրերն իրենց պատճեով
 • բնակելի անշարժ գույքի այլ սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերն իրենց պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • տեղեկանք բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման պահին տվյալ տարածքում գրանցված/հաշվառված անձանց վերաբերյալ (իր պատճենով)
 • բնակելի անշարժ գույքի հասցեում գրանցված անձանց անձնագրերն իրենց պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (սեփականության վկայական և այլն)
 • բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձեռք բերման հիմքը պատճեով (որոշում, պայմանագիր և այլն)
 • տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումից բնակելի անշարժ գույքի առարկայի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 •  բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման աշխատանքների ծախսերի նախահաշիվ` աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության կամ վարկառուի/համավարկառուի ստորագրությամբ
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Օնլայն
 • 3
  Ցանկացած ժամի