• 60-120
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 25,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1,000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Գլոբալ Կրեդիտն առաջարկում է արագ, հարմար և ամենակարևորը՝ օնլայն հիփոթեք: Վարկավորման համար կարող եք դիմել CASHME.AM-ի միջոցով:


 

  Էներգաարդյունավետ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում Բնակելի անշարժ գույքի Էներգաարդյունավետ վերանորոգում 5+  Էներգաարդյունավետ բնակելի անշարժ գույքի կառուցում
 Վարկառու / Համավարկառու  ՀՀ քաղաքացի  ՀՀ քաղաքացի ՀՀ քաղաքացի
 Վարկի նպատակը  Ծրագրի ներքո սահմանված էներգաարդյունավետության չափանիշներին բավարարող բնակարանի/բնակելի տան ձեռք բերման համար Բնակելի տան/բնակարանի ԷԱ բարելավման համար  Ծրագրի ներքո սահմանված էներգաարդյունավետության չափանիշներին բավարարող բնակարանի/բնակելի տան կառուցման համար
 Վարկի գումարի առավելագույն մեծությունը  1,500 000 - 25 000 000 ՀՀ դրամ  5 000 000 - 15 000 000 ՀՀ դրամ 2 000 000- 25 000 000 ՀՀ դրամ
 Վարկի տրամադրման տոկոսադրույքը   11%  12% 12%
*Վարկի փաստացի տոկոսադրույքը 13.48%-16.65% 14.61%-15.48%  14.63%-16.68%
 Տոկոսադրույքի սահմանումն առաջին 3 տարվա համար   հաստատուն  հաստատուն հաստատուն
 Տոկոսադրույքի սահմանումն առաջին 3 տարուց հետո    Կապված ԱՀԸ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի հետ  Կապված ԱՀԸ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի հետ  Կապված ԱՀԸ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի հետ
 Վարկի տրամադրման արժույթը  ՀՀ դրամ  ՀՀ դրամ  ՀՀ դրամ
 Վարկի տրամադրման ժամկետը  120-180 ամիս  60-180 ամիս  120-180 ամիս
 Տրամադրման եղանակը  միանվագ  փուլային  փուլային

Վարկային պարտավորությունների

ապահովածությունը
Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի գրավադրում: Մարզերում 2 մլն. ՀՀ դրամը չգերազանցելու դեպքում ընդունելի է շարժական գույքի գրավ և/կամ 3-րդ անձի երաշխավորություն վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի գրավադրում

Առկա անշարժ գույքի և հողամասի գրավ: Տան կառուցումից հետո կառուցված տան գրավ:

Մարզերում 2 միլիոն ՀՀ դրամից ցածր վարկերի դեպքում ընդունելի է շարժական գույքի գրավ/երրորդ անձի երաշխավորութունը:
Վարկի տրամադրման տարածքը ՀՀ ամբողջ տարածքը ՀՀ ամբողջ տարածքը ՀՀ ամբողջ տարածքը
 Գույքի ձեռք բերման և/կամ գրավադրման պայմանագիրը  եռակողմ պայմանագիր (անհրաժեշտության դեպքում շարժական գույքի գրավի և/կամ երաշխավորության պայմանագիր)  գրավի պայմանագիր  գրավի պայմանագիր (անհրաժեշտության դեպքում շարժական գույքի գրավի և/կամ երաշխավորության պայմանագիր)
 Վարկի դիմաց կատարվող վճարումները*  Անուիտետային  Անուիտետային  Անուիտետային
 Վճարման պարբերականությունը  ամսական  ամսական  ամսական
 Արտոնյալ ժամանակահատվածի հնարավորություն  Մինչև 12 ամիս՝ միայն մարզերում վարկի տրամադրման դեպքում    Մինչև 12 ամիս՝ միայն մարզերում վարկի տրամադրման դեպքում    Մինչև 12 ամիս՝ միայն մարզերում վարկի տրամադրման դեպքում  
 Պահանջվող կանխավճարի գումարը  սկսած 30%-ից, առանձին դեպքերում սկսած 10%-ից    
 Վարկի գումար / գրավի գրավադրված արժեք գործակից  առավելագույնը 70%  առավելագույնը 50%  առավելագույնը 70%
 ԸՊԵ` ընդհանուր պարտավորություններ / զուտ եկամուտ գործ  առավելագույնը 45%  առավելագույնը 45%  առավելագույնը 45%
 Վարկունակության այլընտրանքային  գնահատում  Մարզերում տրամադրված վարկերի գնահատումը կարող է կատարվել տնային տնտեսության/ընտանեկան զուտ եկամուտների հիման վրա   Մարզերում տրամադրված վարկերի գնահատումը կարող է կատարվել տնային տնտեսության/ընտանեկան զուտ եկամուտների հիման վրա   Մարզերում տրամադրված վարկերի գնահատումը կարող է կատարվել տնային տնտեսության/ընտանեկան զուտ եկամուտների հիման վրա 
 Վաղաժամկետ մարման համար գանձվող տույժ միայն  առաջին տարվա համար  վարկի 10%-ից ավել վճարած գումարի0.6% չափով  վարկի 10%-ից ավել վճարած գումարի 0.6% չափով  վարկի 10%-ից ավել վճարած գումարի 0.6% չափով
 Վարկի ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար

 

օրական 0.05% օրական 0.05% օրական 0.05%
 Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար տույժ  

օրական 0.08%

 

օրական 0.08%

 

օրական 0.08%

Վարկի գումարի տրամադրում գրավի, հիփոթեքի իրավունքի պետական գրանցման վկայականը  ստանալուց առավելագույնը 3 աշխ. օրվա ընթացքում առավելագույնը 3 աշխ. օրվա ընթացքում առավելագույնը 3 աշխ. օրվա ընթացքում
Հայտի ուսումնասիրության վճար 5 000 ՀՀ դրամ 5 000 ՀՀ դրամ 5 000 ՀՀ դրամ
Գրավադրվող գույքի ապահովագրությունը` վարկի գումարից տարեկան 0.2 - 0.22 % տարեկան 0.2 - 0.22 % տարեկան 0.2 - 0.22 %
Վարկառուի և համավարկառուի դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ վարկի գումարից տարեկան 0.2 - 0.22 % տարեկան 0.2 - 0.22 % տարեկան 0.2 - 0.22 %
Բնակելի անշարժ գույքի շուկայական արժեքի գնահատում անկախ գնահատողի կողմից (անհրաժեշտության դեպքում)

2 մլն. ՀՀ դրամից ավել վարկերի դեպքում՝

15 000 – 25 000 ՀՀ դրամ
15 000 – 25 000 ՀՀ դրամ սկսած 20 000 ՀՀ դրամից
Շարժական գույքի շուկայական արժեքի գնահատում անկախ գնահատողի կողմից (անհրաժեշտության դեպքում) 12 000 ՀՀ դրամ 12 000 ՀՀ դրամ 12 000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար վարկի գումարի 0.7 %, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի 0.7 %, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ, վարկի գումարի 0.7 %, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ,  
Պայմանագրերի նոտարական վավերացում, պետական գրանցում Սկսած 91 400 ՀՀ դրամից Սկսած  41 400 ՀՀ դրամից Սկսած  132 800 ՀՀ դրամից
Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում Սկսած 2 000 ՀՀ դրամից Սկսած 2 000 ՀՀ դրամից Սկսած 2 000 ՀՀ դրամից
Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացում Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի փևակերպում Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Ձեռք բերվող բնակարանի/տան ԷԱ գնահատման հարցաթերթիկ


Կռուցվող բնակարանի/տան ԷԱ հարցաթերթիկ

 

Ընդունելի էներգաարդյունավեր նյութերի և սարքերի խմբերը և դրանց ներկայացվող նվազագույն պահանջները


 * - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

 Տեղեկատվական ամփոփագիր

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


 • անձնագիր իր պատճենով (2 օրինակից) 
 • վաճառողի/ների ամուսնության/ամուսնալուծության վկայականն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • բնակելի անշարժ գույքի այլ սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերն իրենց պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • տեղեկանք բնակելի անշարժ գույքի վաճառքի պահին տվյալ տարածքում գրանցված/հաշվառված անձանց վերաբերյալ (իր պատճենով՝ անհրաժեշտության դեպքում)
 • բնակելի անշարժ գույքի հասցեում գրանցված անձանց անձնագրերն իրենց պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (սեփականության վկայական և այլն)
 • բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձեռք բերման հիմքը պատճեով (որոշում, պայմանագիր և այլն)
 • տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումից բնակելի անշարժ գույքի առարկայի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք), բանկային հաշվեհամար
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Օնլայն
 • 3
  Օրվա ցանկացած ժամի