• 120
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 250,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 15
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Լիզինգի առարկան՝

 • տրակտորներ՝ տարբեր մակնիշների.
 • կոմբայններ.
 • հավաքիչ-մամլիչներ.
 • շարքացաններ.
 • գութաններ.
 • խոտհնձիչներ.
 • կարտոֆիլատնկիչներ, կարտոֆիլաքանդիչներ.
 • կուլտիվատորներ, ֆրեզներ.
 • սրսկիչներ.
 • տրակտորային կցասայլակներ.
 • այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա

Լիզինգի գումար մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ  5,000,001-250,000,000 ՀՀ դրամ
Արժույթը ՀՀ դրամ 

Լիզինգի անվանական 

տոկոսադրույք

11.17-13.15% 

Լիզինգի փաստացի

տոկոսադրույք

տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ մինչև 14 տոկոս, որի մինչև 12 տոկոսային կետը սուբսիդավորվում է այնպիսի չափաքանակով, որ լիզինգառուի կողից վճարվող լիզինգի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 2 %

Լիզինգի տրամադրման

վճար

չի գանձվում 
Կանխավճար  լիզինգի առարկայի ձեռքբերման գնի  20 տոկոսի չափով
Լիզինգի ժամկետ 

կոմբայնների համար՝ 10 տարի

տրակտորների համար՝ 6 տարի

շարքացանների, հավաքիչ-մամլիչների համար` 3-6 տարի

այլ գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար՝ 3 տարի

տրակտորներ և այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա միևնույն լիզինգառուին միաժամանակ լիզինգով տրամադրելու դեպքում մարման ժամկետը կարող է սահմանվել 6 տարի

Մայր գումարի

դադարի շրջան

 մինչև 18 ամիս
Ապահովություն   չի պահանջվում

Ֆիզիկական անձի դեպքում ՝1 անձի երաշխավորություն,
իրավաբանական անձանց դեպքում (ինչպես նաև ՝անհատ ձեռնարկատերեր, համայնքներ, գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ)՝ 1 երաշխավոր, ինչպես նաև 10%-ից ավել բաժնեմաս ունեցող հիմնադրի/հիմնադիրների երաշխավորություն

Լիզինգառուի նկատմամբ

կիրառվող պահանջներ 

 Առնվազն 6 ամիս սպասարկած վարկ (գյուղատնտեսական, բիզնես , հիփոթեք կամ 1 մլն դրամը (համարժեք դոլարը) գերազանցող այլ վարկ)

Դրական վարկային պատմություն՝

-վարկառուն չունի գործող ժամկետանց վարկեր, կամ անմիջական երաշխավորություններ,

-վերջին 12 ամիսների ընթացքում հաճախորդի սպասարկած վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարային քանակը չի գերազանցում 36-ը, կամ անընդմեջ ժամկետանց օրերի քանակը՝ 15-ը։

Ֆիզ անձ վարկառուի դեպքում՝ պետք է հանդիսանա անշարժ գույքի սեփականատեր, իսկ իրավաբանական անձ վարկառուի դեպքում՝ ունենա առնվազն 6 ամիս անընդմեջ գործունեություն:

Երաշխավորի նկատմամբ

ներկայացվող պահանջներ

 չի պահանջվում

Դրական վարկային պատմություն՝
-չունի գործող ժամկետանց վարկեր, կամ երաշխավորություններ,
-վերջին 12 ամիսների ընթացքում հաճախորդի սպասարկած վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարային քանակը չի գերազանցում 36-ը, կամ անընդմեջ ժամկետանց օրերի քանակը՝ 15-ը։
-ունի (են) կայուն եկամուտ, կամ սեփականության իրավունքով պատկանող գույք (երկու և ավելի երաշխավորի դեպքում առանձին գույքեր)

 Լիզինգառու  ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը, համայնքները, գյուղատնտեսական կոոպերատիվները
Մատակարար  Մասնագիտացված կառույցներ, որոնք իրականացնում են գյուղատնտեսական տեղնիկային երաշխքային և ետերաշխիքային սպասարկում
Լիզինգի առարկան  1) տրակտորներ՝ տարբեր մակնիշների.

2) կոմբայններ.
3) հավաքիչ-մամլիչներ.
4) շարքացաններ.
5) գութաններ.
6) խոտհնձիչներ.
7) կարտոֆիլատնկիչներ, կարտոֆիլաքանդիչներ.
8) կուլտիվատորներ, ֆրեզներ.
9) սրսկիչներ.
10) տրակտորային կցասայլակներ.
11) այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա։

Լիզինգի առարկային

ապահովագրություն

 Լիզինգի առարկան լիզինգի պայմանագրի գործողության ընթացքում Լիզինգատուի հաշվին ապահովագրվում է վնասվածքի ռիսկերից (կասկո)
 Մարման եղանակ  ըստ ամիսների՝ մայր գումարի հավասարաչափ վճարման եղանակով, տոկոսադրույքը հաշվարկվում է մայր գումարի մնացորդի հաշվին:

Մայր գումարի ժամկետից շուտ մարման դեպքում տույժ և տուգանք չի հաշվարկվում

Սեփականության իրավունքի

պետական գրանցման վճար (պետական տուրք)

 տրակտորների և կոմբայնների համար՝ 5,000 դրամ, որը կարող է ներառվել լիզինգի գումարի մեջ

այլ գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար վճար չկա

Լիզինգատուի մատուցվող ծառայության վճար  մինչև 2 մլն դրամ (ներառյալ) ձեռքբերման գնով լիզինգի առարկայի համար` առավելագույնը 15,000 դրամ

2 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող ձեռքբերման գնով լիզինգի առարկայի համար՝ առավելագույնը 20,000 դրամ

Սեփականության իրավունքի փոխանցման վճար  տրակտորների և կոմբայնների համար՝ առավելագույնը 5,000 դրամ

այլ գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար՝ առավելագույնը 3,000 դրամ

Այլ դրույթներ  1 լիզինգառուի կողմից ձեռք բերվող լիզինգի առարկաների ընդհանուր գումարը չպետք  է գերազանցի 250,000,000 ՀՀ դրամը
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Սուբսիդավորվող
 • 3
  Մատչելի պայմաններով