• 240
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 250,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 10
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Ծրագրի շրջանակներում տնտեսավարողներին տրամադրվող գյուղատնտեսական տեխնիկան՝

 • տրակտորներ՝ տարբեր մակնիշների

 • կոմբայններ

 • հավաքիչ-մամլիչներ
 • շարքացաններ
 • գութաններ
 • խոտհնձիչներ
 • կարտոֆիլատնկիչներ, կարտոֆիլաքանդիչներ
 • կուլտիվատորներ, ֆրեզներ
 • սրսկիչներ
 • տրակտորային կցասայլակներ
 • այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա

Վարկի նպատակ

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում

Վարկի գումարը 500,000-250,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական տոկոսադրույք (տարեկան)  14% (որից 12% սուբսիդավորվում)՝2%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 2,01%
Վարկի ժամկետը
 • կոմբայնների համար՝ 10 տարի
 • տրակտորների համար՝  6 տարի
 • շարքացանների, հավաքիչ-մամլիչների համար` 3-6 տարի
 • այլ գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար՝ 3 տարի
 • տրակտորներ և այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա միևնույն լիզինգառուին միաժամանակ լիզինգով տրամադրելու դեպքում մարման ժամկետը կարող է սահմանվել   6 տարի
Դադարի շրջան տարեկան մինչև 6 ամիս
Լիզինգի առարկան լիզինգի առարկայի ձեռք բերման գնի 20%-չափով
Վարկի ապահովվածությունը

1 անձի երաշխավորություն, հնարավոր է նաև հավելյալ գրավ

Լիզինգի առարկայի ապահովագրությունը

Լիզինգի առարկան լիզինգի պայմանագրի գործողության ընթացքում ֆինանսական կառույցի հաշվին ապահովագրվում է վնասվածքի և կորստյան ռիսկերից (կասկո)

Սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վճարը (պետական տուրք)
 • տրակտորների և կոմբայնների համար՝ 5,000 դրամ, որը կարող է ներառվել լիզինգի գումարի մեջ
 • այլ գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար վճար չկա
Ֆինանսական կառույցի կողմից մատուցվող ծառայության վճարը
 • մինչև 2 մլն դրամ (ներառյալ) ձեռքբերման գնով լիզինգի առարկայի համար` առավելագույնը  15,000 դրամ
 • 2 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող ձեռքբերման գնով լիզինգի առարկայի համար՝ առավելագույնը  20,000 դրամ
Սեփականության իրավունքի փոխանցման վճարը
 • տրակտորների և կոմբայնների համար՝ առավելագույնը  5,000 դրամ
 • այլ գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար՝ առավելագույնը  3,000 դրամ

Ծրագրի շրջանակներում տնտեսավարողներին տրամադրվող գյուղատնտեսական

տեխնիկան

 • տրակտորներ՝ տարբեր մակնիշների

 • կոմբայններ
 • հավաքիչ-մամլիչներ
 • շարքացաններ
 • գութաններ
 • խոտհնձիչներ
 • կարտոֆիլատնկիչներ, կարտոֆիլաքանդիչներ
 • կուլտիվատորներ, ֆրեզներ
 • սրսկիչներ
 • տրակտորային կցասայլակներ
 • այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Մատչելի պայմաններով