Հայտարարություն գնահատողների մրցույթի վերաբերյալ
13. 12. 2023

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ը (այսուհետ՝ Ընկերություն) հայտարարում է մրցույթ Ընկերությունում գրավադրվող կամ գրավադրված անշարժ և շարժական գույքի գնահատումն իրականացնող կազմակերպության ընտրության նպատակով:

Մրցույթին  մասնակցելու հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր կազմակերպությունները, որոնք համապատասխանում են ստորև ներկայացված չափանիշներին:

Մրցույթի մասնակից կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջները հետևյալն են`

ա)  Շարժական և անշարժ գույքի գնահատման գործունեության լիցենզիայի առկայություն և առնվազն 3 (երեք) տարվա համագործակցություն ՀՀ տարածքում գործող թվով 3 և ավել բանկերի և (կամ) վարկային կազմակերպությունների հետ,

բ) մասնագիտական գործունեության ապահովագրության առկայություն,

գ) գույքի գնահատման որակավորում ունեցող առնվազն 2 աշխատակցի առկայություն,

դ) Երևան քաղաքում գտնվող անշարժ գույքի գնահատման վերջնական հաշվետվության (ակտի), ինչպես նաև անվճար նախնական գնահատման տեղեկանքի 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրման կարողություն,

ե) ՀՀ մարզերում գտնվող անշարժ գույքի գնահատման վերջնական հաշվետվության (ակտի) առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրման կարողություն,

զ) ՀՀ մարզերում գտնվող գյուղատնտեսական, արտադրական և այլ (բացառությամբ բնակավայրերի) նպատակային նշանակության հողամասերի գնահատման դեպքում, որոնց վրա առկա են այգիներ, անասնաշենքեր կամ այլ տնտեսական շինություններ, միաժամանակ միայն հողամասը (առանց այգու կամ տնտեսական շինությունների) և հողամասը իր ամբողջ պատկանելիքներով (այգի կամ տնտեսական շինություններ) գնահատվման կարողություն,

է) ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական,  արտադրական կամ այլ տեսակի հողամասերի գնահատման դեպքում գնահատվող անշարժ գույքի քարտեզային տեղադիրքի հստակ տեղակայման մասին տեղեկատվության տրամադրում:

ը) շարժական գույքի (այդ թվում վնասված և վթարված) գնահատման դեպքում այդ գույքի նվազագույն, միջին և առավելագույն գների ներկայացման կարողություն,

թ) անհրաժեշտության դեպքում հանգստյան օրերին աշխատելու կարողություն:

 

Մրցույթի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել կազմակերպության [email protected] պաշտոնական էլեկտրոնային փոստին կամ Ընկերության գրասենյակ՝ ՀՀ ք. Երևան, Սասնա Ծռեր 2 (երկու) շենք, 251 տարածք հասցեով սոսնձված, ստորագրված փակ ծրարով, որը պետք է կնքված լինի մրցույթի մասնակցի կնիքով մինչև 20.12.2023 թվականը ժամը` 18:00-ն:

Մրցույթը կանցկացվի 21.12.2023 թվականին:

Մրցույթի հաղթողի հետ Ընկերությունը կկնքի համագործակցության պայմանագիր՝ 1 (մեկ) տարի ժամկետով: